Gizlilik Sözleşmesi
Buradasınız: Anasayfa / Gizlilik Sözleşmesi
Gizlilik Sözleşmesi

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

 

Madde 1. Taraflar:

İşbu sözleşme …………………………………Bundan böyle “………” olarak anılacaktır.)  ile diğer tarafta, …………………………adresinde yerleşik (Bundan böyle ……………….” olarak anılacaktır )arasında aşağıdaki şartlarda imzalanmıştır.


Madde 2. Konu:

Taraflar, müşteri tarafından tercüme edilmesi amacıyla …………………. ’ye teslim edilen belgelerin sözleşmedeki koşullar çerçevesinde tercüme edilmesi, incelenmesi, ön bilgi sürecine ilişkin yazılı veya sözlü olarak bilgi alışverişinde bulunulması söz konusu olacağından işbu gizlilik sözleşmesinin imzalanması hususunda anlaşmaya varmışlardır.

Madde 3. Gizli Bilginin Tanımı:

 Müşterinin kendisi, işçileri, acenteleri ya da çalışanlarınca diğer tarafa açıklanan her türlü bilgi, belge, fikir, iş ve metot ticari sır yasal korumaya konu olmasa bile diğer her türlü yenilik ve tarafların aralarındaki iş ilişkisi esnasında yazılı ya da sözlü yoldan öğrenecekleri tüm ticari, mali, teknik bilgiler, müşteri isim ve adresleri, çeviri hafızaları, terminoloji sözlükleri,  herhangi bir olanakla kaydedilmiş veya elde edilmiş elektronik veriler de dahil olmak üzere her türlü açıklamalar, abonelik ve konuşma bilgileri gizli bilgi olarak kabul edilir.

Madde 4. Gizli Bilgi Tanımına Girmeyen Bilgiler

  1. Kamuya mal olmuş bilgiler
  2. Yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince açıklanması gereken bilgiler.

Bunlar dışındaki tüm bilgiler, yazışmalar, tartışmalar, fikir ve tahminler, sözleşmeler, veriler, şifreler, iş planları, stratejiler, ticari
defter ve kayıtlar, tutulması zorunlu mali defterler içinde yer alan bilgiler ve müşteri bilgilerine ilişkin bilgiler, fiyatlandırma bilgileri gizli bilgi kapsamındadır. Bu sözleşmenin imzalanmadığı tercümelerde ………… gizlilik sözleşmesi olmayan serbest hizmet sağlayıcılarla çalışabilir.

Madde 5. Münhasır Hak Sahipliği

Türkçe’ye ya da başka bir yabancı dile tercüme edilen belgelerin, tasarruf hakkı da dahil olmak üzere tüm hakları ve menfaatleri yalnızca …………’ye ait olacak ve hiçbir sebeple kısmen veya tamamen üçüncü bir tarafa devredilemeyecektir. ……………. , müşteri tarafından kendisine teslim edilen belgelerin kopyalarını ya da kayıtlarını elektronik bellek dahil hiç bir formda muhafaza etmediğini teyit edecektir.

Madde 6. Tazminat 

………….., ……………… tarafından tercüme edilmesi için kendisine sipariş olarak verilen belgelerde yazılı bilgileri ticari sır olarak saklayacak ve gizli kalması gereken bu bilgileri üçüncü şahıslara açıklamayacaktır. ……………., bütün personelinin ve söz konusu sipariş ile ilgili olarak iş ilişkisinde bulunmak durumunda olduğu üçüncü şahısların da bu gizlilik mükellefiyetine uymasını sağlayacağını garanti eder ……………….’nin bu mükellefiyeti sözleşme süresi ile sınırlı olmayıp, sözleşme sona erdikten sonra da devam edecektir.

İş bu sözleşmede ………………..’ye yahut çalışanlarına veya ………….’ye bağlı olarak çalışan kişilere getirilmiş yükümlülüklerin herhangi birinin; yazılı, sözlü, ima ederek, gerekli ve yeterli tedbirlerin alınmaması suretiyle, 3. Kişilere ulaştırılması, yahut kendi nam ve hesabına kullanılması, veya her ne şekilde olursa olsun ihlal edilmesi halinde,  müşterinin uğrayacağı her türlü maddi ve manevi zararlar ile ticari kar kayıpları, şirketin prestij kaybına uğraması halinde uğraması muhtemel manevi ve maddi zararlarından ………….. sorumludur.

Madde 7. Gizli Bilgilerin Açıklanabilmesi

Taraflardan hiçbiri, diğerinin yazılı izni olmaksızın kanunda açıkça belirtilen haller dışında bu bilgiyi 3. kişilere aktaramaz herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla dağıtamaz, basın yayın organları ve medya kuruluşları vasıtasıyla açıklayamaz, reklam amacıyla kullanamaz.

Madde 8. Devir ve Süre

İşbu sözleşme imza tarihinden itibaren yürürlüğe girer ve taraflarca müştereken sona erdirilmedikçe yürürlükte kalır. Taraflar arasındaki iş ilişkisi ve ikili görüşmeler sona erse dahi işbu sözleşmedeki gizlilik yükümlülükleri geçerli olmaya devam edecektir. Bu sözleşme ya da buradaki herhangi bir hak tamamen ya da kısmen devredilemez.

Madde 9. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

Bu sözleşmenin yorumunda ve işbu sözleşme sebebiyle ortaya çıkacak olan tüm uyuşmazlıklarda Ankara Mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olup, Türk hukuku uygulanır.

Madde 10. Sözleşme Değişikliği

Bu sözleşme taraflarca daha önce özellikle gizlilik konusunda yapılmış olabilecek yazılı ve sözlü tüm sözleşmelerin yerine geçer. Sözleşme değişiklikleri ancak yazılı yapılabilir.

Madde 11. Bildirimler ve Tebligatlar 

Bu sözleşme gereğince çekilen tüm bildirimler işbu sözleşmede belirtilen taraf adreslerine noter kanalıyla yapılır.

Taraflarca iş bu sözleşmede bildirilen adresler geçerli yasal tebligat adresi olup, yazılı olarak değişikliğin bildirilmemesi durumunda bu adrese yapılan tebligatlar geçerli kabul edilir.

Sözleşme, her iki tarafın rızası ile karşılıklı olarak (2) iki nüsha olarak hazırlanmıştır. …/…/2021

Yetkili İmza:

Tarih:

Yetkili İmza:

Tarih:

 

Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın